Declaració de la Marea de Marees Compartint forces per resistir

Catalunya, octubre de 2016

Mentre els privilegiats augmenten els seus ingressos i les institucions es troben en un suposat carreró sense sortida, el patiment social provocat por per les retallades i les privatitzacions no fa sinó augmentar. Empreses com Google utilitzen els paradisos fiscals de la Unió Europea, per deixar de pagar més de 3000 milions de Euros anuals (en un marc fiscal ja molt laxe per les grans empreses).

Any darrera any la Comissió Europea argumenta que es molt complexa acabar amb privilegis com el «doble irlandès» que permet que les multinacionals no paguin pràcticament impostos, però no te cap problema per exigir més retallades a Espanya, exigint reduir la despesa social en  més de 15.000 milions de euros,

per assolir l’objectiu de retallar els pressupostos el 3,1% en 2017. Exigència acompanyada de l’amenaça de una multa de més de 2 mil milions de euros i la retirada dels fons de cohesió, en aplicació del injust i antidemocràtic Tractat d’Estabilitat Pressupostaria. Els diners que es regalen als bancs i perdonen a les grans empreses, l’entramat de la Comissió Europea ho converteix en retallades,

que signifiquen menys educació, menys salut o menys pensions. Aquestes retallades no porten cap recuperació, com anunciaven els polítics al serveis dels poderosos, sinó a més deute per la caiguda de la capacitat de consum dels treballadors, que treballen més per molt menys salari. I l’augment del deute significa que els bancs (que van provocar la crisi) obligaran a que l’Estat vengui mes patrimoni públic: ferrocarril, aigua, funeràries, pensions.... Els pobles ens trobem davant un veritable precipici. Tot serveix per retallar drets; el darrer exemple el veiem en el terratrèmol a Itàlia, en que se li diu a la gent afectada que no accedirà a indemnitzacions per que el seu Estat està massa endeutat.

Només la resistència social pot fer front a cobdícia inacabable dels poderosos, que pretenen seguir augmentant els seus guanys a costa de l’explotació de la classe treballadora, el robatori dels recursos públics i l’espoli dels drets socials.

Cal enfortir la unitat d'acció i la complicitat entre aquells que ens resistim a aquest saqueig immisericorde. Per això diversos moviments socials de Catalunya ens hem aplegat amb la voluntat de reforçar-nos entre nosaltres i donar solidesa als nostres arguments i propostes, constituint la Marea de Marees i moviments socials per donar-nos aixopluc i coordinació. Compartim els següents principis bàsics:

1) Les persones som depositaries de drets laborals, socials i democràtics inalienables que no es poden vendre ni comprar.

2) Son drets bàsics de la ciutadania el treball digne, la salut, l'educació, les pensions i el conjunt de prestacions socials, a més del transport, l’aigua, l'energia, el medi ambient i la cultura. La garantia d'aquests drets correspon en darrer terme a l’administració pública que ha de estar sota el control democràtic de la ciutadania. Per tant els serveis bàsics que atenen aquestes necessitats han de ser públics.

3) Els treballadors i treballadores tenen dret a unes condicions de treball dignes, així com al repartiment de la riquesa i el treball mitjançant la reducció del temps de treball sense disminució del salari. Cal acabar amb la precarietat laboral i que es recuperin els drets laborals per medi de la derogació de les darreres reformes laborals.

4) Las persones i famílies sense feina i baixos ingressos tenen dret a una Renda Garantida que els hi permeti viure dignament per sobre del límit de pobresa.

5) Les persones tenen  dret a una pensió digne, que en cap cas pot ser inferior a les condicions pactades en la seva vida laboral, ni privatitzada.

6) Las persones tenen dret al accés a una llar assequible. Cal prohibir el desnonament de la llar habitual. La llar ha de ser confortable i comptar amb els serveis bàsics de agua, gas i llum.

7) Cal garantir i assegurar una provisió dels serveis públics universal, equitativa i de qualitat a totes les persones.

8) El accés als serveis bàsics ha de basar-se en el principi de solidaritat entre tota la ciutadania. Per tan la seva provisió ha d'estar garantida pels pressupostos generals i vinculada a un sistema fiscal progressiu, transparent i suficient.

9) La ciutadania te dret a conèixer i supervisar el funcionament dels serveis públics, proposar millores, exigir la correcció de les mals funcionaments i assegurar la transparència de la seva gestió. L'Estat no pot amagar informació, ni privatitzar-la. El Estat ha d'exercir la seva funció sota la supervisió de tota la ciutadania, no de una minoria d'empreses que es beneficien del be comú.

Sobre aquesta base i des de la nostra autonomia, els moviments signants hem passat des del passat abril a coordinar-nos de manera estable per a:

- Desenvolupar i difondre entre la població les propostes alternatives que plantegem davant de les retallades.

- Exigir als representants institucionals el compromís explícit i compliment dels principis enunciats

- Proposar incitatives conjuntes i elaboracions des de la suma en comú

- Recolzar-nos en les grans convocatòries i en els àmbits més amplis possibles

- Donar-nos suport mutu en totes les formes que siguin possible

- Coordinar calendaris d'acció i compartir informació, així com difondre conjuntament aquelles convocatòries i noticies que impulsin les nostres demandes transversals.

Aquesta tardor cal recuperar els carrers i l’acció política, que no només ha d'estar en el àmbit institucional, sinó que sobretot ha de estar en mans de la immensa majoria de persones afectades per les agressions dels mes poderosos.

Iniciem el curs amb aquest acte de trobada i de recuperació de la nostra dignitat, en la festa de la Marea de Marees d’aquest primer d’Octubre, cada un dels moviments i persones hem vingut als carrers del Prat de Llobregat per explicar les nostres propostes i compartir un projecte de solidaritat i lluita.

La gent quan patim i som objecte d'agressions de manera individual som vulnerables, petites, anònimes, febles ... com els poderosos han pogut comprovar els últims anys. Però obliden que podem pensar, podem reaccionar i som en potència una força imparable. Unides i organitzades passarem de la resistència a la iniciativa, de la tristesa i la por a l'esperança i la consciència que serem invencibles i canviar de banda el patiment que som objecte, més aviat que tard. Endavant amb la Marea de Marees!

Assemblea Groga per l'Educació Pública, Associació Puedo de persones amb minusvàlues, Coordinadora d’Assemblees de Treballadors/es en Atur de Catalunya, Marea Blanca i Marea Pensionista

Convocatòries impulsades per la Marea de Marees en les properes setmanes

Quilometres x Drets

8 d’Octubre

Marxa de Mataró a Barcelona

Trobada a Metro Pompeu Fabra (Badalona) a les 15 h.

(Barcelona)  Pl. St Jaume 19 h.

Contra el TTIP/CETA

cadena humana el 15 d’Octubre

17 h. Passeig de Gracia amb Ronda St. Pere

Per l’Educació Publica
12 de Novembre 12 h.

Pl. Urquinaona

Declaración de la Marea de Mareas

Compartiendo fuerzas para resistir

Cataluña, octubre de 2016

Mientras los privilegiados aumentan sus ingresos y las instituciones se encuentran en un supuesto callejón sin salida, el sufrimiento social provocado miedo por los recortes y las privatizaciones no hace sino aumentar. Empresas como Google, utilizan los paraísos fiscales de la Unión Europea, para dejar de pagar más de 3000 millones de Euros anuales (en un marco fiscal ya muy laxo por las grandes empresas). Año tras año la Comisión Europea argumenta que es muy complejo acabar con privilegios como el “doble irlandés” que permite que las multinacionales no paguen prácticamente impuestos, pero no tiene ningún problema para exigir más recortes en España, exigiendo reducir el gasto social en más de 15.000 millones de euros, para alcanzar el objetivo de recortar los presupuestos el 3,1% en 2017. Exigencia acompañada de la amenaza de una multa de más de 2 mil millones de euros y la retirada de los fondos de cohesión, en aplicación de injusto y antidemocrático Tratado de Estabilidad Presupuestaria. El dinero que se regala a los bancos y perdona a las grandes empresas, el entramado de la Comisión Europea lo convierte en recortes, que significan menos educación, menos salud o menos pensiones. Estos recortes no llevan ninguna recuperación, como anunciaban los políticos al servicio de los poderosos, sino a incrementar la deuda por la caída de la capacidad de consumo de los trabajadores, que trabajan más por mucho menos salario. Y el aumento de la deuda significa que los bancos (que provocaron la crisis) obligarán a que el Estado venda mes patrimonio público: ferrocarril, agua, funerarias, pensiones.... Los pueblos nos encontramos ante un verdadero precipicio. Todo sirve para recortar derechos; el último ejemplo lo vemos en el terremoto en Italia, en que se le dice a la gente afectada que no accederá a indemnizaciones por que su Estado está demasiado endeudado.

Sólo la resistencia social puede hacer frente a codicia inacabable de los poderosos, que pretenden seguir aumentando sus ganancias a costa de la explotación de la clase trabajadora, el robo de los recursos públicos y el expolio de los derechos sociales.

Hay que fortalecer la unidad de acción y la complicidad entre aquellos que nos resistimos a este saqueo inmisericorde. Por ello diversos movimientos sociales de Cataluña nos hemos reunido con la voluntad de reforzar entre nosotros y dar solidez a nuestros argumentos y propuestas, constituyendo la Marea de Mareas y movimientos sociales para darnos cobijo y coordinación. Compartimos los siguientes principios básicos:

1) Las personas somos depositarías de derechos laborales, sociales y democráticos inalienables que no se pueden vender ni comprar.

2) Son derechos básicos de la ciudadanía el trabajo digno, la salud, la educación, las pensiones y el conjunto de prestaciones sociales, además del transporte, el agua, la energía, el medio ambiente y la cultura. La garantía de estos derechos corresponde en último término a la administración pública que debe estar bajo el control democrático de la ciudadanía. Por lo tanto los servicios básicos que atienden estas necesidades deben ser públicos.

3) Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a unas condiciones de trabajo dignas, así como al reparto de la riqueza y el trabajo mediante la reducción del tiempo de trabajo sin disminución del salario. Hay que acabar con la precariedad laboral y que se recuperen los derechos laborales por medio de la derogación de las últimas reformas laborales.

4) Las personas y familias sin trabajo y bajos ingresos tienen derecho a una Renta Garantizada que les permita vivir dignamente por encima del límite de pobreza.

5) Las personas tienen derecho a una pensión digna, que en ningún caso puede ser inferior a las condiciones pactadas en su vida laboral, ni privatizada.

6) Las personas tienen derecho al acceso a un hogar asequible. Hay que prohibir el desahucio del hogar habitual. El hogar debe ser confortable y contar con los servicios básicos de agua, gas y luz.

7) Hay que garantizar y asegurar una provisión de los servicios públicos universal, equitativa y de calidad a todas las personas.

8) El acceso a los servicios básicos debe basarse en el principio de solidaridad entre toda la ciudadanía. Por tanto su provisión debe estar garantizada por los presupuestos generales y vinculada a un sistema fiscal progresivo, transparente y suficiente.

9) La ciudadanía tiene derecho a conocer y supervisar el funcionamiento de los servicios públicos, proponer mejoras, exigir la corrección de los malos funcionamientos y asegurar la transparencia de su gestión. El Estado no puede ocultar información, ni privatizarla. El Estado debe ejercer su función bajo la supervisión de toda la ciudadanía, no de una minoría de empresas que se benefician del bien común.

Sobre esta base y desde nuestra autonomía, los movimientos firmantes hemos pasado desde el pasado abril a coordinarnos de manera estable para:

- Desarrollar y difundir entre la población las propuestas alternativas que planteamos ante los recortes.

- Exigir a los representantes institucionales el compromiso explícito y cumplimiento de los principios enunciados

- Proponer incitativas conjuntas y elaboraciones desde la suma en común

- Apoyarnos en las grandes convocatorias y en los ámbitos más amplios posibles

- Darnos apoyo mutuo en todas las formas que sean posible

- Coordinar calendarios de acción y compartir información, así como difundir conjuntamente aquellas convocatorias y noticias que impulsen nuestras demandas transversales.

Este otoño hay que recuperar las calles y la acción política, que no sólo debe estar en el ámbito institucional, sino que sobre todo tiene que estar en manos de la inmensa mayoría de personas afectadas por las agresiones de los más poderosos.

Iniciamos el curso con este acto de encuentro y de recuperación de nuestra dignidad, en la fiesta de la Marea de Mareas de este primero de Octubre, cada uno de los movimientos y personas hemos venido a las calles de El Prat para explicar nuestras propuestas y compartir un proyecto de solidaridad y lucha.

Las gentes cuando sufrimos y somos objeto de agresiones de manera individual somos vulnerables, pequeñas, anónimas, débiles... como los poderosos han podido comprobar los últimos años. Pero olvidan que podemos pensar, podemos reaccionar y somos en potencia una fuerza imparable. Unidas y organizadas pasaremos de la resistencia a la iniciativa, de la tristeza y el miedo a la esperanza y la conciencia de que seremos invencibles y cambiar de lado el sufrimiento de que somos objeto, más pronto que tarde. Adelante con la Marea de Mareas!

Assemblea Groga per l'Educació Pública, Associació Puedo de persones amb minusvàlues, Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Marea Blanca i Marea Pensionista

Convocatorias impulsadas por la Marea de Mareas en las próximas semanas

Quilometres x Drets

8 d’Octubre

Marxa de Mataró a Barcelona

Trobada a Metro Pompeu Fabra (Badalona) a les 15 h.

(Barcelona)  Pl. St Jaume 19 h.

Contra el TTIP/CETA

cadena humana el 15 d’Octubre

17 h. Passeig de Gracia amb Ronda St. Pere

Per l’Educació Publica
12 de Novembre 12 h.

Pl. Urquinaona