Davant la convocatòria electoral del 26 de juny, mobilització i exigència de canvi

Declaració de la Coordinadora del Front Cívic de Catalunya

El 26 de juny es convoca de nou al nostre poble a les urnes. La pressió social tot i que ha disminuït en intensitat, ha dificultat la formació d'un govern que sota la consigna de fer fora el PP, s'hagués limitat a gestionar les agressions dels poders financers, sense un veritable propòsit de canvi.

La coalició que han assolit Podem amb IU, és una molt bona notícia encara que arribi tard. Tindríem un panorama molt millor si tal com vam proposar en el seu dia, aquesta unitat ja s'hagués aconseguit en les municipals de 2015. El FCSM ha intentat promoure un acord electoral també en aquesta ocasió desenvolupant diverses iniciatives que finalment han donat fruit. Unidos Podemos és una gran oportunitat perquè el nostre poble percebi que és possible canviar profundament les coses i es comprengui la necessitat d'exigir als nostres representants respostes concretes als problemes concrets.

A Catalunya ja en l'última convocatòria, s'havia arribat a un acord que es va mostrar altament eficaç amb En comú Podem, que ara es pot inserir en un projecte global més consistent que li oferirà sens dubte, un suport més potent en defensa el seu programa de canvi de model social i d'Estat.

Però la situació és d'emergència. Per això, tant a l'Estat com a Catalunya, hem efectuat una convocatòria perquè es vagi més enllà d'un acord electoral, es dialogui amb els moviments socials i es doni cos a un diàleg estable i efectiu entre el teixit social que dóna suport a aquesta unitat i els representants que siguin electes.

Cal fer fora Rajoy però no n'hi ha prou un canvi de persones, cal canviar les polítiques que afecten els drets socials i polítics bàsics que s'estan usurpant des del poder financer, mitjançant les institucions antidemocràtiques de la Unió Europea i els governants sipais que les acaten, que usen el deute il·legítim i l'euro per empobrir i retallar drets. Cal derogar immediatament els canvis que ens han conduït a aquesta situació, derogar l'article 135 de la Constitució i la seva concreció la "Llei orgànica d'estabilitat pressupostària" així com desvincular-se del Tractat d'Estabilitat, Coordinació i Governança en la Unió Econòmica i Monetària, de 2 març 2012.

La Comissió Europea amenaça amb una multa milionària a Espanya per incomplir l'objectiu de dèficit públic i espera que acabi el procés electoral, per imposar noves retallades en les pensions, les lleis laborals i la despesa social. Però avui, és possible oposar-se efectivament a aquestes agressions. D'una banda la resistència social està creixent en els carrers del sud d'Europa ja sigui a Grècia o França davant aquests propòsits d'extermini econòmic i social. D'altra el referèndum al Regne Unit pot esquerdar encara més el tramat institucional i autoritari de la UE. Finalment a tot Europa la negociació del TTIP està deslegitimant la naturalesa dels interessos dels qui tenen el poder i l'exerceixen de manera opaca i en benefici de les grans multinacionals a costa de l'ocupació, la qualitat de vida, els recursos i la seguretat alimentària de europeus i nord-americans.

El Front Cívic va néixer el 2011, per promoure la resistència social, mitjançant l'impuls d'organitzacions cíviques i el desenvolupament d'un programa concret de canvi davant els discursos buits de contingut real i de voluntat de donar poder efectiu a la ciutadania organitzada. Afortunadament a partir de la rebel·lió cívica que va suposar el 15M, avui disposem de marcs de trobada més amplis com les Marxes de la Dignitat i un conjunt de Moviments Socials que en diversos sectors i territoris s'han anat articulant orgànica i programàticament: no només saben a el que s'oposen, sinó que aprenen a resistir i proposar solucions. A Catalunya, amb la Marea de Marees s'ha desenvolupat un teixit d'organitzacions socials que han sabut anar articulant un programa comú clar i definit. Un programa, que malgrat les seves limitacions va molt més enllà del que avui es proposa des de les coalicions Unidos Podemos o En Comú Podem.

Per això el Front Cívic de Catalunya seguirà treballant per impulsar els moviments socials i els seus espais de trobada com les Marxes de la Dignitat i la Marea de Marees composta avui per Marea Blanca, Assemblea Groga per l'Educació Pública, Marea Pensionista, Assemblees d'Aturats de Catalunya i la Plataforma Unitària de Trobada per a la Democratització de l'ONCE. Però perquè el canvi que contenen aquests processos socials s'obri pas, cal que es facin sentir en aquesta campanya electoral de manera activa. Per això davant l'estratègia del sistema, convoquem els activistes del FCC, els moviments socials i la ciutadania a intervenir en els següents plànols:

1) Una mobilització electoral a favor del projecte que planteja En comú Podem, que combati l'abstenció i la campanya de la por dels partits del sistema, que mobilitzi i promogui el sentit crític de la ciutadania.

2) Una mobilització social en defensa de les reivindicacions dels moviments socials.

3) Reforçar la unitat d'acció i el suport mutu entre els moviments socials. Generar la consciència social que no n'hi ha prou amb votar cada 4 anys, sinó que cal construir "poder popular" millorant la coordinació, confluència i solidaritat amb les lluites dels treballadors/es i del moviment estudiantil. Reforçar aquest teixit és imprescindible per fer front a la pressió que el poder econòmic seguirà exercint, encara que sigui derrotat electoralment, per mantenir els seus privilegis i el nostre saqueig.

Fem una crida a intervenir en el debat, votar pel canvi i impulsar la mobilització de les classes populars!

_______________________________________________________

Ante la convocatoria electoral del 26 de junio, movilización y exigencia de cambio

Declaración de la Coordinadora del Frente Cívico de Cataluña

El 26 de junio se convoca de nuevo a nuestro pueblo a las urnas. La presión social aunque ha disminuido en intensidad, ha dificultado la formación de un gobierno que bajo la consigna de echar al PP, se hubiese limitado a gestionar las agresiones de los poderes financieros, sin un verdadero propósito de cambio.

La coalición que han alcanzado Podemos con IU, es una muy buena noticia aunque llegue tarde. Tendríamos un panorama mucho mejor si tal como propusimos en su día, esta unidad ya se hubiese alcanzado en las municipales de 2015. El FCSM ha intentado promover un acuerdo electoral también en esta ocasión desarrollando diversas iniciativas que finalmente han dado fruto. Unidos Podemos es una gran oportunidad para que nuestro pueblo perciba que es posible cambiar profundamente las cosas y se comprenda la necesidad de exigir a nuestros representantes respuestas concretas a los problemas concretos.

En Cataluña ya en la última convocatoria, se había alcanzado un acuerdo que se mostró altamente eficaz con En Comú Podem, que ahora se puede insertar en un proyecto global más consistente y que le va a ofrecer sin duda un apoyó más potente, en defensa de su programa de cambio de modelo social y de Estado.

Pero la situación es de emergencia. Por ello, tanto en el Estado como en Cataluña, hemos efectuado una convocatoria para que se vaya más allá de un acuerdo electoral, se dialogue con los movimientos sociales y se de cuerpo a un diálogo estable y efectivo entre el tejido social que da apoyo a esa unidad y los representantes que sean electos.

Hay que echar a Rajoy pero no basta un cambio de personas, hay que cambiar las políticas que afectan a los derechos sociales y políticos básicos que se están usurpando desde el poder financiero, mediante las instituciones antidemocráticas

de la Unión Europea y los gobernantes cipayos que las acatan, que emplean la deuda ilegitima y el euro para empobrecernos y recortar derechos. Hay que derogar de inmediato los cambios que nos han conducido a esta situación, para derogar el articulo 135 de la Constitución y su concrección la “Ley orgánica de estabilidad presupuestaria” y desvincularse del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012 La Comisión Europea amenaza con una multa millonaria a España por incumplir el objetivo de déficit público y espera que acabe el proceso electoral, para imponer nuevos recortes en las pensiones, las leyes laborales y el gasto social. Pero hoy, es posible oponerse efectivamente a esas agresiones. Por una parte la resistencia social está creciendo en las calles del sur de Europa ya sea en Grecia o Francia frente esos propósitos de exterminio económico y social. Por otra el referéndum en el Reino Unido puede agrietar aun mas el tramado institucional y autoritario de la UE. Finalmente en toda Europa la negociación del TTIP esta deslegitimando la naturaleza de los intereses de quienes detentan el poder y lo ejercen de manera opaca y en beneficio de las grandes multinacionales a costa del empleo, la calidad de vida, los recursos y la seguridad alimentaria de europeos y norteamericanos.

El Frente Cívico nació en 2011, para promover la resistencia social, mediante el impulso de organizaciones cívicas y el desarrollo de un programa concreto de cambio frente a los discursos vacíos de contenido real y de voluntad de dar poder efectivo a la ciudadanía organizada. Afortunadamente a partir de la rebelión cívica que supuso el 15M, hoy disponemos de marcos de encuentro más amplios como las Marchas de la Dignidad y un conjunto de Movimientos Sociales que en diversos sectores y territorios se han ido articulando orgánica y programáticamente: no solo saben a lo que se oponen, sino que aprenden a resistir y proponer soluciones. En Cataluña, con la Marea de Mareas se ha desarrollado un tejido de organizaciones sociales que han sabido ir articulando un programa común claro y definido. Un programa, que a pesar de sus limitaciones va mucho más allá de lo que hoy se propone desde Unidos Podemos o En Comú Podem.

Por ello el Frente Cívico de Cataluña va a seguir trabajando para impulsar los movimientos sociales y sus espacios de encuentro como las Marchas de la Dignidad y la Marea de Mareas compuesta hoy por Marea Blanca, Assemblea Groga per l'Educació Pública, Marea Pensionista, Assemblees d'Aturats de Catalunya i la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE. Pero para que el cambio que contienen esos procesos sociales se abra paso, es necesario que se hagan oír en esta campaña electoral de manera activa. Por ello frente a la estrategia del sistema, convocamos a los activistas del FCC, los movimientos sociales y a la ciudadanía a intervenir en los siguientes planos:

1) Una movilización electoral en favor del proyecto que plantea En Comú Podem, que combata la abstención y la campaña del miedo de los partidos del sistema, que movilice y promueva el sentido crítico de la ciudadanía.

2) Una movilización social en defensa de las reivindicaciones de los movimientos sociales.

3) Reforzar la unidad de acción y el apoyo mutuo entre los movimientos sociales. Generar la conciencia social de que no basta con votar cada 4 años, sino que es necesario construir “poder popular” mejorando la coordinación, confluencia y solidaridad con las luchas de los trabajadores/as y del movimiento estudiantil. Reforzar este tejido es imprescindible para hacer frente a la presión que el poder económico seguirá ejerciendo, aunque sea derrotado electoralmente, para mantener sus privilegios y nuestro saqueo.

Llamamos a intervenir en el debate, votar por el cambio e impulsar la movilización de las clases populares