Declaració de la Marea de Marees

Lluitant pels Drets Socials

Catalunya, abril de 2016

El patiment social que estan provocant les retallades no fa sinó augmentar. Després de que els darrers mesos el govern i els mitjans de comunicació fessin córrer la brama de que estàvem surtint de la crisi, de nou la Comissió Europea ens recorda que caldran nous sacrificis. Es evident que només la resistència social pot fer front a cobdícia inacabable dels poderosos, que pretenen seguir augmentant els seus guanys a costa de l’explotació de la classe treballadora, el robatori dels recursos públics i l’espoli dels drets socials.

Cal enfortir la unitat d'acció i la complicitat entre aquells que ens resistim a aquest saqueig immisericorde. Per això  diversos moviments socials de Catalunya ens hem aplegat amb la voluntat de reforçar-nos entre nosaltres i donar solidesa als nostres arguments i propostes, constituint la Marea de Marees i moviments socials per donar-nos aixopluc i coordinació. Compartim uns principis bàsics entorn a:

1) Les persones som depositaries de drets laborals, socials i democràtics inalienables que no es poden vendre ni comprar.

2) Son drets bàsics de la ciutadania el treball digne, la salut, l'educació, les pensions i el conjunt de prestacions socials. La garantia d'aquests drets correspon en darrer terme a l’administració pública que ha de estar sota el control democràtic de la ciutadania. Per tant els serveis bàsics que atenen aquestes necessitats de les persones han de ser públics, a més del transport, l’aigua, l’energía, el medi ambient i la cultura.

3) Els treballadors i treballadores tenen dret a unes condicions treball dignes. Al repartiment de la riquesa i el treball mitjançant la reducció del temps de treball sense disminució del salari. A que s'acabi amb la precarietat laboral. A que es recuperin els drets laborals per medi de la derogació de les darreres reformes laborals.

4) Las persones i famílies sense feina i baixos ingressos tenen dret a una Renda Garantida que els hi permeti viure dignament per sobre del límit de pobresa.

5) Les persones tenen  dret a una pensió digne, que en cap cas pot ser inferior a les condicions pactades en la seva vida laboral, ni privatitzada.

6) Las persones tenen dret al accés a una llar assequible. Cal prohibir el desnonament de la llar habitual. La llar ha de ser confortable i comptar amb els serveis bàsics de agua, gas i llum.

7) Cal garantir i assegurar una provisió dels serveis públics universal, equitativa i de qualitat a totes les persones.

8) El accés als serveis bàsics ha de basar-se en el principi de solidaritat entre tota la ciutadania. Per tan la seva provisió ha d'estar garantida pels pressupostos generals i vinculada a un sistema fiscal progressiu, transparent i suficient.

9) La ciutadania te dret a conèixer i supervisar el funcionament dels serveis públics, proposar millores, exigir la correcció de les mals funcionaments i assegurar la transparència de la seva gestió. L'Estat no pot amagar informació, ni privatitzar-la. El Estat ha d'exercir la seva funció sota la supervisió de tota la ciutadania, no de una minoria d'empreses que es beneficien del be comú.

Sobre aquesta base i des de la nostra autonomia, els moviments signants passem a coordinar-nos de manera estable per a:

- Proposar incitatives conjuntes

- Recolzar-nos en les grans convocatòries

- Donar-nos suport mutu en totes les formes que siguin possible

- Desenvolupar, difondre i exigir el compliment d'un programa comú  basat en els principis enunciats

- Coordinar calendaris d'acció i compartir informació, així com difondre conjuntament aquelles convocatòries i noticies que impulsin les nostres demandes transversals.

Assemblea Groga per l'Educació Pública, Associació Puedo de persones amb minusvàlues, Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Marea Blanca i Marea Pensionista

Declaración de la Marea de Mareas

Luchando por los Derechos Sociales

Cataluña, abril de 2016

El sufrimiento social que están provocando los recortes no hace sino aumentar. Después de que en los últimos meses el gobierno y los medios de comunicación hicieran correr la voz de que estábamos saliendo de la crisis, de nuevo la Comisión Europea nos recuerda que serán necesarios nuevos sacrificios. Es evidente que sólo la resistencia social puede hacer frente a codicia inacabable de los poderosos, que pretenden seguir aumentando sus ganancias a costa de la explotación de la clase trabajadora, el robo de los recursos públicos y el expolio de los derechos sociales.

Hay que fortalecer la unidad de acción y la complicidad entre aquellos que nos resistimos a este saqueo inmisericorde. Por ello diversos movimientos sociales de Cataluña nos hemos reunido con la voluntad de reforzarnos entre nosotros y dar solidez a nuestros argumentos y propuestas, constituyendo la Marea de Mareas y movimientos sociales para darnos cobijo y coordinación. Compartimos unos principios básicos en torno a:

1) Las personas somos depositarías de derechos laborales, sociales y democráticos inalienables que no se pueden vender ni comprar.

2) Son derechos básicos de la ciudadanía el trabajo digno, la salud, la educación, las pensiones y el conjunto de prestaciones sociales. La garantía de estos derechos corresponde en último término a la administración pública que debe estar bajo el control democrático de la ciudadanía. Por lo tanto los servicios básicos que atienden estas necesidades de las personas deben ser públicos, además del transporte, el agua, la energía, el medio ambiente y la cultura.

3) Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a unas condiciones trabajo dignas. En el reparto de la riqueza y el trabajo mediante la reducción del tiempo de trabajo sin disminución del salario. A que se acabe con la precariedad laboral. A que se recuperen los derechos laborales por medio de la derogación de las últimas reformas laborales.

4) Las personas y familias sin trabajo y bajos ingresos tienen derecho a una Renta Garantizada que les permita vivir dignamente por encima del límite de pobreza.

5) Las personas tienen derecho a una pensión digna, que en ningún caso puede ser inferior a las condiciones pactadas en su vida laboral, ni privatizada.

6) Las personas tienen derecho al acceso a un hogar asequible. Hay que prohibir el desahucio del hogar habitual. El hogar debe ser confortable y contar con los servicios básicos de agua, gas y luz.

7) Hay que garantizar y asegurar una provisión de los servicios públicos universal, equitativa y de calidad a todas las personas.

8) El acceso a los servicios básicos debe basarse en el principio de solidaridad entre toda la ciudadanía. Por tanto su provisión debe estar garantizada por los presupuestos generales y vinculada a un sistema fiscal progresivo, transparente y suficiente.

9) La ciudadanía tiene derecho a conocer y supervisar el funcionamiento de los servicios públicos, proponer mejoras, exigir la corrección de los malos funcionamientos y asegurar la transparencia de su gestión. El Estado no puede ocultar información, ni privatizarla. El Estado debe ejercer su función bajo la supervisión de toda la ciudadanía, no de una minoría de empresas que se benefician del bien común.

Sobre esta base y desde nuestra autonomía, los movimientos firmantes pasamos a coordinarnos de manera estable para:

- Proponer incitativa conjuntas

- Apoyarnos en las grandes convocatorias

- Darnos apoyo mutuo en todas las formas que sean posible

- Desarrollar, difundir y exigir el cumplimiento de un programa común basado en los principios enunciados

- Coordinar calendarios de acción y compartir información, así como difundir conjuntamente aquellas convocatorias y noticias que impulsen nuestras demandas transversales.